Liên kết website

Bản đồ hành chính

Gửi ý kiến đóng góp của Cử tri

Ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX [29/07/2016] 

Trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX, đã có 47/50 đại biểu HĐND tỉnh về địa phương nơi mình trúng cử, thực ...

Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 15, HĐND tỉnh khóa VIII [23/02/2016] 

Sau kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII, có 41/46 đại biểu HĐND tỉnh đã về địa phương nơi mình trúng cử, tham ...

Ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp 15, HĐND tỉnh khóa VIII [27/11/2015] 

Trước kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII, có 41/46 đại biểu HĐND tỉnh đã về địa phương nơi mình trúng cử, tham ...

Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII [16/09/2015] 

Sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII, có 44/46 đại biểu HĐND tỉnh đã về địa phương nơi mình trúng cử, tham ...

Ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII [29/06/2015] 

Trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII, có 41/46 đại biểu HĐND tỉnh đã về địa phương nơi mình trúng cử, tham ...

Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII [24/02/2015] 

Sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII, có 45/46 đại biểu HĐND tỉnh đã về địa phương nơi mình trúng cử, tham ...

Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước thềm kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh [04/12/2014] 

Trước kỳ họp Thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII, Đại biểu HĐND tỉnh đã về nơi trúng cử tiếp xúc cử tri với 93 ...

Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh [28/10/2014] 

Sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa VIII, có 43/48 đại biểu HĐND tỉnh đã về địa phương nơi mình trúng cử, tham ...

Ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII [02/07/2014] 

Trước kỳ họp lần thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII, các đại biểu HĐND tỉnh đã về nơi ứng cử thực hiện nhiệm vụ ...

Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh. [20/02/2014] 

Sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá VIII, có 38/48 đại biểu HĐND tỉnh đã về địa phương nơi mình trúng cử, tham ...

Ý kiến cử tri trước thềm kỳ họp Thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII. [02/12/2013] 

Trước kỳ họp Thứ 9 HĐND tỉnh khóa VIII, Đại biểu HĐND tỉnh đã về nơi trúng cử tiếp xúc cử tri với 95 ...

Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII. [21/11/2013] 

Sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII, đại biểu HĐND tỉnh đã có 83 cuộc tiếp xúc cử tri HĐND 3 cấp ...

Ý kiến cử tri trước thềm Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII [01/07/2013] 

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII, từ ngày 03 đến ngày 20/6/2013, Thường trực HĐND tỉnh đã phối ...

 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình hoạt động

Tin xem nhiều